Chcesz aktywować konto?
Nie znasz identyfikatora?
Potrzebujesz pomocy?

Deklaracja dostępności

Masz jedno konto i jedno hasło do serwisów korzystających z Punktu Logowania oraz do systemów eduroam i VPN. Logując się w Punkcie Logowania, uzyskujesz automatycznie dostęp do wszystkich usług bez potrzeby ponownego podawania hasła.

Aktywacja konta

Jestem nowym (kliknij właściwy napis):

Identyfikator i hasło

Twój identyfikator do logowania zostanie wyświetlony po ustawieniu hasła.

Bezpieczeństwo

Ustalone hasło (pierwsze i każde kolejne) musi składać się z min. 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło powinno być zmieniane min. raz na 30 dni. Nowe hasło nie może być powtórzeniem hasła stosowanego przed zmianą.

Unikaj logowania się na niezaufanych urządzeniach. Logując się do systemu na komputerze dostępnym publicznie (biblioteka, pracownia komputerowa itp.), korzystaj z trybu prywatnego przeglądarki internetowej.

Administrator

Jeżeli nie udało Ci się zalogować lub zmienić hasła, mimo podanych wyżej wskazówek, skontaktuj się z administratorem.

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność Punktu Logowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Punkt Logowania jest zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Zgodność ze standardami

Witryna spełnia szereg zaleceń drugiego stopnia określanych przez WCAG 2.1.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: usos@umcs.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.